Friday, November 2, 2012


ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ (1894-1970)
ಲೇಖಕರು : ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ (ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್)
-------------------------------------------------------------


ಚಿತ್ರ ೧ ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯನವರು ~1955೧೯೫೫
ಚಿತ್ರ ೨ ; ತಾಯಿನಾಡು ವಿನ ಮುಖ ಪುಟಚಿತ್ರ ೩ : ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ. ಆರ್. ಜಯಲಕ್ಷಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪಿ. ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ
( ಬ೦ಧು ಬಳಗದವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ) : 

ಚಿತ್ರ 5 - ರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರಿನ ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ೬ನೇಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬ೦ದ ಬಹುಮಾನ ಪತ್ರ.  ಆಗ ಮೈಸೂರು ಸ೦ಸ್ಥಾನದ ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎ೦. ವೆ೦ಕಟಕ್ರಿಷ್ಣಯ್ಯನವರು (ತಾತಯ್ಯ ಎ೦ದೂ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು)  ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿದ್ದರು. ಬಹಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ಬ೦ದಿದ್ದವರು ಮೈಸೂರಿನ ಯುವರಾಜರು !ಚಿತ್ರ ೪; ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪುಸ್ತಕವೊ೦ದರ್ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ

ಚಿತ್ರ ೬ : ಗಾ೦ಧೀಜಿಯವರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಖ್ಯಾತ ಶ್ಲೋಕ - ಸುಖ ದುಖೆ ...; ಅವರನ್ನು ರಾಮಯ್ಯನವರು ೧೯೨೭ರ ಜುಲೈ ೨೩ರ೦ದು ಬೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡಾಗ ಗಾ೦ಧೀಜಿಯವರು ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅ ಬೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು ಇ೦ಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಪುಟದ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

The photograph on the left shows PAndit Jawaharlal Nehru in a reception given by Bangalore journalists. This was taken probably in the early 1950s. Front two rows :
Vyasa Rao, Ramaswamy(Hindu),Venkoba Rao (Vishwakarnataka),K.C.Reddy (CM, Mysore) Nehru, not known, Hanumantahiya (future CM),not known, Sagar (Photographer),P.R.Ramaiya. Some other journalists like Jayasheela Rao of Prajavani also can be seen

-------------------------------------------------------------------------------------------------
ನೆಹರೂರವರು ೧೯೫೦ರ ದಶಕದ ಪ್ರಾರ೦ಭದಲ್ಲಿ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ಬ೦ದಾಗ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ - ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮ೦ತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಸಿ.ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮು೦ದೆ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದ ಕೆ ಹನುಮ೦ತಯ್ಯನವರು ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ . ಬಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಆರ್.ರಾಮಯ್ಯನವರು 
----------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------

P.R.Ramaiya's life - Dates etc in Kannada 
ಅವರ ಜೀವನ - ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳು
 -------------------------------------------------------------------------------------
EARLY LIFE
 
ಬಾಲ್ಯ-ಯೌವನ
ಪಿ.ಆರ್.ರಾಮಯ್ಯನವರ ಪೂರ್ವೀಕರು ಮೈಸೂರಿನ ಬಳಿಉಯ ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಎ೦ಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದರು. ೧೮೯೪ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರ೦ಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ  ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು.
ಅನ೦ತರ ಕಾಶಿ (ಬೆನಾರೆಸ್)ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಗಳಿಸ್ ಅನ೦ತರ
ಎ೦.ಎಸ್.ಸಿ ಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು.
 His forefathers came from Palahalli, a village near Mysore. Thus, ' P' the initial of several people in the family refers to Palahalli. He was born inSreerangapatna in 1894. He went away to Benares in his youth to conduct further studies.

.He completed his B.Sc in 1919 and went on to do M.Sc in Chemistry. However, he was influenced by Gandhiji and paid heed to his plea that students enrolled in institutions aided by the British should forego their studies. Therefore he did not take the M.Sc (final) exam which was due in 1921. He came back to Karnataka. Following is his signature on a book of Organic Chemistry:
-----------------------------------------------------------------------------------
GANDHIJI's influence on his life

(1) He had met Gandhiji for the first time in Benares when he told him about his decision to come out of BHU.
(2) In 1927 he again met Gandhiji. Following is his account of the meeting
ಚಿತ್ರ ೭: ಗಾ೦ಧೀಜಿಯವರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಾದ್ಗಿತಿಯ ಶ್ಲೋಕ - ಸುಖ ದುಖೆ ....; ೨೩ ಜುಲೈ ೧೯೨೭ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಗಾ೦ಧಿಯವರು ಬ೦ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಾ೦ಧಿಯವರು ಇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇ೦ಗ್ಲಿಃಇನಲೀ ಬರೆದಿರುವುದು ಅ ಬೇಟಿಯ ವರದಿ


-------------------------------------------------------------------------------------------------
Gandhiji was in Mysore on 23 July 1927. He met Sri P.R.Ramaiya him for a short time .
He also wrote the famous shloka ' Sukha dukhe ..' from Bhagavadgita as the motto for the
newspaper. Following is the shloka in Gandhiji's handwriting as also Sri Ramiaya;s account of the meeting. After the shloka and Gandhiji's signature, the page reads --- " Ramasharmajiko Ashiravad ke saath --The above is Mahatmaji's autograph which he was pleased to write in this diary on 23/7/27 during my short interview with him during his visit to Mysore. Gangadharraoji (Gangadhar Deshpande) introduced me to Mahatmaji speaking of my non cooperation with M.Sc etc. I showed Mahatmaji the diary showing him the day of non coperation etc. He scanned my diary for 3-4 days and (saw my Gayatri (mantra ?) .. and said ' Good,Good'. He was much pleased. I told him about my papers. He asked abou the circulation.. He was gratified..."
" ....
-----------------------------------------------------------------------------------------......
(3) It seems he met Gandhiji again when he came to recuperate on the Nandi Hills in the late (?) 1930s. There is no account of it
(4) He kept a good record of his activities. Here are the excerpts from this diary of 1942 . In February he saw Gandhiji when he went to Wardha. The diary has also accounts of the start of the Quit India movement, as also the arrests of national leaders like Gandhiji and Nehru. Sri Ramaiya himself was arrested and his newspaper Tainadu suspended. This was in Sep 1942.


P.R.Ramaiya's diary
for 1942 - Gandhi (6 Feb) ,Quit India movement (8thAug), Gandhi, Nehru arrested (9th Aug), Tainadu and Daily News (from Bangalore) suspended/Police firing (17 Aug) , P.R.Ramaiya arrested (8 Sep) Released(18 Sep) , Birth of a son (25 July)
1 Pages from 1942 : 6 feb,25 July, 8 August,17 aug, 8 aug, 18 sep, 8 sep
------------------------------------------------------------------------------------Eminent Mysoreans and Sri Ramaiya

(1)SriM.Vishweshwaraiya
Feb 1944
The letter, written from Bombay , addressed to sri P.R.Ramaiya says
... I HOPE THE TWO JOURNALS WHICH YOU ARE CONDUCTING WITH SO MUCH ENERGY AND VIVACITY WILL PROVE A POWERFUL AID TO ROUSE OUR APATHETIC FELLOW CITIZENS IN MYSORE TO A MORE INDUSTRIOUS AND PURPOSEFUL LIFE ..


(2) With Sri Jayachamaraja Wodeyar, the Maharaja of Mysore ( better pik will be put soon)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRST GENERAL ELECTIONS -1952 BASAVANAGUDI CONSTITUTENCY18296 people voted out of which Sri P.R.Ramaiya (Indian National Congress) got 10003 votes. He was opposed by representatives of SP, Jan Sangh and KMP etc. The next runner up was the candidate from SP. Below is an excerpt taken from the records of Election Commission of India

------------------------------------------------------------------------------------------
Sri Ramaiya wrote several books :(1) Adhunika Russia (2)Fraancina Mahakranti (3) Dayasaagara Venkatakrishnayya (4) Gandhiji (5) Mysore's political evolution (6) Autobiography (short) . Except for 5, all the books are in Kannada. The first two are examples of his deep interest in history , the next two are on his two Gurus.P.R.Ramaiya - Books--------------------------------------------------------------------------------------------
Sri Ramaiya was an integral part of the Congress party from its inception. He was also very much involved with journalists/journalism in the state


Piks - 1st Mysore State Congress (1928) etc
The pik shows the people who attended the First Mysore State Congress convention. The GOM of Mysore - Sri M.Venkatakrishnayya - is seated in the first row - 7th from left. Sri S.Satyamurthy is 5th from the left
Sri P.R.Ramaiya is 3rd from left in the last row (standing)
(2) This is the 1st Mysore State journalists association meeting (1932) to honour Sri Venkatakrishnayya ; Some of the people who could be identified : Last row standing
(from left) T.T.Sharma, P.R.Ramaiya,NK,NK,Nk,P.B.Srinivasan,NK,NK,; Mid row (on chairs)

Hindu Ramaswamy, K.T.Bhashyam, D.V.Gundappa. Venkatakrishnayya, NK,NK,NK

Front row (sitting on ground) NK,NK,NK, Narayan Rao, A.N.Subbarow(Kalamandira)

(NK - not known Will try to fill in later)


This is in 1946 - a meeting attended by Mysore state journalists and several congressmen
.People who could be identified:
Sitting on chair - From left :NK,NK,P.B.Srinivasan, T.T.Sharma,P.R.Ramaiya, K.T.Bhashyam, NK,NK, K.C.Reddy


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Friday, January 19, 2007


Some more pictures of Sri Ramaiya and ...

This was in front of the house after his death. The boys belong to the State Harijan Sevak Sangha Hostel (Secretary Sri Venkatappa) of which Sri Ramaiya was the president for a long time:Most Probably Sri aanaKrishan Rao (annakru - famous Kannda novelist) , Sri TT Sharma (famous journalist who edited Vishwakarnataka) and Sri Ramaiya.Sri Ramaiya garlanding President V.V.Giri in (1969) at the time of the inauguration Of Sei Venkatakrishnayya statue
Friday, January 12, 2007


FIRST GENERAL ELECTIONS -1952 BASAVANAGUDI CONSTITUTENCY18296 people voted out of which Sri P.R.Ramaiya (Indian National Congress) got 10003 votes. He was opposed by representatives of SP, Jan Sangh and KMP etc. The next runner up was the candidate from SP. Below is an excerpt taken from the records of Election Commission of India
Letter from Father (Shri Ramaiya) in Mysore to Son( P.R.Vishwanath ) in U.S.A(- in December 1969)
it is mostly about the split in Congress. He rues the attitude of the politicians who were later to become old congress. The letter also has reference to Soumya ( ' the child is pretty and only two and a half months' ) the first grandchild in the family


Nehru's Bangalore visit

Pandit Nehru's visit to Bangalore
Pandit Nehru visited Banglaore in Jan 1951. These are some of the piks taken at that time. Shri Jyacharmaraja Wodeyar, Maharaja of Myosre, is seen in two of the piks. One of the piks has (most probably) Sir Mirza Ismail (the erstwhile Diwan of the state) and Sri H.C.Dasappa, a senior congressman and later minister at state and centre. Another pik of Nehru has been posted elsewhere in the same blog ( maintained by P.R.Vishwanath)
TRIBUTES AND ARTICLES-P.R.RAMAIYAThis article (left and below) appearred on may 27,1979
in Deccan Herald


P.R.RAMAIYA

HSK ~1970
2nd Samyukta karnataka (Feb 2006)
Udayavani (2005)
0 comments: